Prihlásenie B2B
*

*

Zabudli ste heslo?

GDPR

 

Informácie o spracovaní osobných údajov
Vážení zákazníci,
vážime si Vašu dôveru a ubezpečujeme vás, že k ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a pri ich spracovaní sa riadime právnymi predpismi: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nižšie uvádzame informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb prostredníctvom webových stránok http://b2b.kbprogres.cz/ , http://b2b.expertcr.cz/ , http://b2b.ec-group.cz/ , http://b2ben.kbprogres.cz/http://b2b.kbelektro.sk/, za akým účelom sa tieto údaje využívajú a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.
Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
Táto informácia je zverejnená aj na našich webových stránkach http://b2b.kbprogres.cz/ , http://b2b.expertcr.cz/http://b2b.ec-group.cz/http://b2ben.kbprogres.cz/ http://b2b.kbelektro.sk/, ,                    www.kappenberger-braun.cz www.k-b.sk , môžete sa tak k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.a  , ,
Totožnosť a kontaktné údaje príjemcu
Príjemcom Vašich osobných údajov je spoločnosť K + B Progres, a.s, so sídlom U expertu 91, 250 69 Klíčany, Česká republika IČO: 61860123, DIČ: CZ61860123 (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorá v rámci Slovenskej republiky podniká prostredníctvom svojej organizačnej zložky K + B Progres, a.s organizačná zložka, so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 50712501, DIČ: SK4120069492 (ďalej len "organizačná zložka"). Prevádzkovateľ  je zároveň správcom B2B webových stránok http://b2b.kbprogres.cz/ , http://b2b.expertcr.cz/ , http://b2b.ec-group.cz/ , http://b2ben.kbprogres.cz/ http://b2b.kbelektro.sk/, (ďalej len "web B2B").
Prevádzkovateľ informuje, že nevymenoval  zodpovednú osobu.
Účel a rozsah spracovania
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako svojho obchodného partnera, resp. odberateľa (ďalej len "obchodný partner") na účely veľkoobchodného predaja tovaru realizovaného prostredníctvom webu B2B a dodanie zakúpeného tovaru, a to v rozsahu: meno, priezvisko, obchodná firma, IČO, DIČ, bankový účet, odkaz na www stránky, štát, fakturačné údaje (ulica, mesto a PSČ), telefón, mobil, fax, e-mail a adresa dodania (obchodná firma, ulica, mesto a PSČ), IP adresa, prihlasovacie meno na web B2B a heslo.
Podmienkou udelenia prístupu na web B2B je uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom (popr. prostredníctvom organizačnej zložky) a obchodným partnerom. Osobné údaje zobrazené na webe B2B sú prenášané z informačného systému prevádzkovateľa. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu dôjde k ukončeniu prenosu osobných údajov na web B2B a tým aj k znemožneniu prihlásenia konkrétneho obchodného partnera.
Po prihlásení obchodného partnera na web B2B prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla dochádza k zaznamenávanie IP adresy prihláseného obchodného partnera.
Pre zasielanie obchodných oznámení obchodným partnerom prevádzkovateľ spracúva ich e-mailovú adresu (v prípade zasielania e-mailových obchodných oznámení) a meno, priezvisko a adresu (v prípade zasielania listinných obchodných oznámení).
Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva v informačných systémoch automatizovane, ale aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, popr. zamestnancov príjemcov (k príjemcom pozri nižšie).
Právny základ
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné pre:
1. plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami (ako obchodným partnerom) a prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia;
2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenie a ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov (najmä z občianskeho zákonníka, zo zákona o dani z pridanej hodnoty a zo zákona o účtovníctve atď.);
3. oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia spočíva v podpore obchodnej činnosti prevádzkovateľa a to predovšetkým formou rozosielanie elektronických či listinných obchodných oznámení prevádzkovateľa jeho obchodným partnerom, pričom voči takému rozosielanie možno podať námietku (viac informácií viď kapitola "Námietka proti priamemu marketingu").
Zdroje osobných údajov
Doba uloženia
Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, následne do okamihu uplynutia záručnej lehoty a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom taktiež spracúvané po dobu vedenie prípadných súdnych sporov a ďalej po dobu, počas ktorej si môžete uplatňovať svoje nároky voči prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľ voči Vám.
Príjemcovia osobných údajov
Pre vybavenie Vašej objednávky na webe B2B, prevádzkovateľ odovzdáva Vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom:
1. logistickým a doručovateľským spoločnostiam
2. poskytovateľom IT riešení
Odovzdávanie Vašich osobných údajov zmluvným partnerom prevádzkovateľa  je vykonávané na základe uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov.
Ak je to nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa, tak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje môže ďalej poskytnúť orgánom finančnej správy či inému orgánu verejnej moci v prípadoch, keď tak prevádzkovateľovi túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
Osobné údaje obchodných partnerov sa nezverejňujú a neprenášajú sa do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.
Poučenie o právach
Nemáte povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom a pre jej naplnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.
Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:
1.   Právo na prístup
Môžete prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva.
Prevádzkovateľ poskytne informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osobe na základe doručenej písomnej žiadosti. Poskytnutie informácie je bezplatné, ak sa nepreukáže, že žiadosť je neopodstatnená alebo neprimeraná alebo má opakujúce sa charakter. V takomto prípade má prevádzkovateľ nárok požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť túto žiadosť. Pri pochybnostiach v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, má prevádzkovateľ právo požadovať poskytnutie dodatočných informácií, ktoré povedie k dostatočnému potvrdenie totožnosti fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ poskytne požadované informácie v stručnej, transparentné, zrozumiteľné a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Informácie sa poskytnú vždy v takej forme, v akej bolo o ne požiadané (elektronicky teda e-mailom, alebo v listinnej podobe).
2.  Právo na opravu
Môžete prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúva.
3.   Právo na vymazanie
Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a.       osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
b.      odvolal(a) ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
c.       vzniesol(a) ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší oprávnený dôvod pre takéto spracúvanie alebo ste vzniesol(a) námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
d.      Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
e.      Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako prevádzkovateľa vzťahuje;
f.        Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 
4.   Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a.       poprel(a) ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
b.      spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
c.       prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
vzniesol(a) ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
5.   Právo na prenosnosť údajov
V prípade spracúvania osobných údajov založených na udelení súhlasu alebo uzatvorení zmluvy, pričom spracúvanie prebieha automatizovane, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste prevádzkovateľovi poskytol(a), a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
6.   Právo na odvolanie súhlasu
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste  ho prevádzkovateľovi udelil(a), kedykoľvek odvolať, a to s účinnosťou do budúcnosti.
7.   Právo namietať
U prevádzkovateľa môžete kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. O práve vzniesť námietku v jednotlivých prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole "Námietka proti priamemu marketingu".
8.   Právo byť informovaný
Máte právo byť prevádzkovateľom informovaný v prípade, že prišlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, kedy je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb vrátane Vás.
9.  Právo vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu
Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
10.   Právo podať sťažnosť
Ak by ste sa domnieval(a), že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, Bratislava 820 07, webová stránka: www.uoou.sk
Za účelom uplatnenie svojich práv podľa Nariadenia či v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností sa môžete obrátiť na príjemcu prostredníctvom e-mailu oou@kbprogres.cz  alebo písomne ​​na adrese:
-        v prípade spracúvania Vašich osobných údajov vo vzťahu k Slovenskej republike: K + B Progres, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 71, Bratislava 821 05, Slovenská republika;
-        v prípade spracúvania Vašich osobných údajov vo vzťahu k Českej republike: K + B Progres, a.s., U Expert 91, Klíčany 250 69, Česká republika.
Príjemca prešetrí každú sťažnosť a o výsledkoch šetrenia informuje sťažovateľa do 30 dní, od doručenia sťažnosti. Ak by vybavenia sťažnosti vyžadovalo dlhšiu dobu, bude sťažovateľ o predĺžení lehoty vybavenia sťažnosti informovaný písomne.
Námietka proti priamemu marketingu
Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, ktoré je vykonávané bez vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek voči prevádzkovateľovi bezplatne vzniesť námietku, a to e-mailom na e-mailovú adresu oou@kbprogres.cz  alebo písomne na adresu:
-        v prípadoch spracovania Vašich osobných údajov vo vzťahu k slovenskému republike: K + B Progres, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 71, Bratislava 821 05, Slovenská republika;
-        v prípadoch spracovania Vašich osobných údajov vo vzťahu k Českej republike: K + B Progres, a.s., U Expert 91, Klíčany 250 69, Česká republika.